Cenník

Ak nedôjde k dohode medzi advokátom a klientom sa odmena za poskytnutie právnej služby vypočítava podľa Vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

 

Odmenu možno dohodnúť ako:

  1. Zmluvnú odmenu – pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi.

(2) Zmluvná odmena sa určuje

a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),

b) paušálnou sumou (paušálna odmena),

c) podielom na hodnote veci (podielová odmena),

d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.

Hodinová odmena – sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.

Paušálna odmena sa môže dohodnúť:

a) za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,

b) za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Podielová odmena – môže sa dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil.

  1. Tarifnú odmenu – Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je

do 165,97 eura           16,60 eura,

 

nad 165,97 eura do 663,88 eura       16,60 eura

+ 1,66 eura

za každých aj začatých

prevyšujúcich   sumu        33,19 eura

165,97 eura,

 

nad 663,88 eura do 6 638,78 eura    41,49 eura

+ 9,96 eura

za každých aj začatých

prevyšujúcich sumu

331,94 eura

663,88 eura,

 

nad 6 638,78 eura do 33 193,92 eura           220,74 eura

+ 16,60 eura

za každých aj začatých

prevyšujúcich sumu          1 659,70 eura

6 638,78 eura,

 

nad 33 193,92 eura    486,29 eura

+ 6,64 eura

za každých aj začatých

prevyšujúcich sumu          3 319,39 eura

33 193,92 eura.

 

Ceny za niektoré právne služby:

založenie s.r.o. –  od 200 €

vyhotovenie zmluvy s autorizáciou zmluvy advokátom – od 250 €