Blog

10. októbra 2017

Autorizácie zmlúv

Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým […]
10. októbra 2017

Vysporiadanie BSM

V rámci platnej legislatívy v Slovenskej republike vzniká v manželstve vždy bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemožno nikdy vylúčiť a je spätý s existenciou každého manželstva uzatvoreného podľa aktuálne […]