Založenie s.r.o.

 

Založenie, zmena, zrušenie a zlúčenie spoločnosti s ručením obmedzeným

 

Aké sú dve najväčšie výhody založenia s.r.o. oproti vykonávaniu podnikania ako živnostník ?

  1. pokiaľ vykonávate podnikateľskú činnosť ako živnostník zodpovedáte za záväzky vyplývajúce z podnikateľskej činnosti celým svojim majetkom. V prípade podnikania prostredníctvom s.r.o. za svoje záväzky v plnej miere zodpovedá iba spoločnosť ako právnická osoba, spoločník zodpovedá za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu.
  2. živnostník je povinný platiť odvody do sociálne poisťovne v závislosti od zisku dosiahnutému za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá povinnosť mu vyplýva priamo zo zákona. V prípade podnikania prostredníctvom s.r.o. ako spoločník spoločnosti odvody do poisťovní neplatíte.

Naša advokátska kancelária poskytuje služby súvisiace so založením, zmenou, zlúčením a zrušením obchodných spoločnosti elektronickými prostriedkami – kvalifikovaný elektronický podpis. Klient nemusí chodiť na živnostenský úrad a ani obchodný register, všetky úkony vo veci vrátane  podania návrhu na príslušný obchodný register vybavíme za klienta a zároveň za výrazne nižšie poplatky, a to o 50%, pri založení živnosti sú voľné živnosti bez poplatku a bez obmedzenia ich počtu a viazané/remeselné/ živnosti po 7,5 €/ 1 živnosť.

Cena za založenie s.r.o. je od 200 € (bez súdnych a správnych poplatkov), pričom zahŕňa vypracovanie potrebných listín, podanie na príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, ktorý spoločnosti vydá živnostenský list na predmety podnikania, vyžiadame výpis z registra trestov a následne po vydaní živnostenského oprávnenia zabezpečíme podanie na príslušný obchodný register. Klient nemusí chodiť na živnostenský úrad a ani na obchodný register príslušného okresného súdu.

 

Čo si treba premyslieť pred založením s.r.o. ?

 

  1. Obchodné meno (názov spoločnosti) – názov spoločnosti nesmie byť zameniteľný s obchodným menom iného podnikateľa, čo si treba preveriť na www.orsr.sk. Názov spoločnosti nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania.
  2. Predmety podnikania – podľa toho akej činnosti sa bude Vaša spoločnosť venovať si treba zvoliť predmety podnikania. Živnosti delíme na 3 druhy, a to voľné, viazané a remeselné, pričom pri viazaných a remeselných živnostiach je potrebné splniť zákonom vyžadované podmienky, a to buď podmienku vzdelania, praxe alebo tieto budete mať splnené prostredníctvom inej osoby, ktorú ustanovíte za zodpovedného zástupcu.
  3. Sídlo spoločnosti – adresa, na ktorej sa bude nachádzať spoločnosť, preberať poštu a vlastnícky, príp. nájomný vzťah k nehnuteľnosti, resp. súhlas vlastníkov nehnuteľnosti so zriadením sídla.
  4. základné imanie – je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. Minimálna výška základného imania pri spoločnosti s ručením obmedzeným je 5.000 €, u viacerých spoločníkov min. výška vkladu každého spoločníka 750,- €
  5. konatelia – sú poverení obchodným vedením spoločnosti a konajú v mene spoločnosti navonok, a to buď každý samostatne alebo spoločne všetci konatelia.

 

V prípade záujmu o využitie našich právnych služieb nás neváhajte kontaktovať tu.