Vysporiadanie BSM
10. októbra 2017
Ukázať všetky

Autorizácie zmlúv

Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

Prečo využiť službu autorizácie zmluvy advokátom:

  1. Klient nemusí ísť s podaním návrhu na vklad na príslušný správny orgán (katastrálny odbor), ani úradne chodiť osvedčovať si podpis k notárovi, či na obecný úrad, všetko vybaví v našej advokátskej kancelárii. Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti sa úradne zviaže a podpíše u nás v kancelárii a za podmienok dohodnutých medzi zmluvnými stranami následne po podpise zmluvnými účastníkmi bude v mene účastníkov zmluvy urobené elektronické podanie na katastrálny odbor príslušného správneho orgánu podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
  2. Konanie o povolení vkladu zmluvy autorizovanej advokátom trvá 20 dní, inak 30 dní, takže rozhodnutie správneho orgánu bude vydané o tretinu rýchlejšie a časovo len o 5 dní neskôr ako v urýchlenom 15-dňovom konaní, za ktoré by klient musel zaplatiť správny poplatok zvýšený o  200 €.
  3. Výrazne nižší správny poplatok, po autorizácii zmluvy zabezpečuje naša kancelária podanie na príslušný správny orgán, katastrálny odbor, a to v elektronickej forme, pričom poplatky sú o 50 % nižšie, t.j. bežný poplatok 66 € je s oznámením o zamýšľanom návrhu na vklad znížený na 18 €, poplatok v urýchlenom konaní je znížení na 118 € s oznámením o zamýšľanom návrhu na vklad.
  4. Za škodu vzniknutú porušením § 1a Zákona o advokácii zodpovedá advokát a príslušný okresný úrad, katastrálny odbor posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu, čo znamená, že správny orgán neskúma iné skutkové a právne skutočnosti.
  5. Máte istotu, že zmluvu vypracovala advokátska kancelária s náležitou odbornou starostlivosťou a katastrálne konanie skončí v kratšej lehote a bez zbytočných prieťahov súvisiacich s prerušením konania, ako tomu býva ak zmluvu napíše osoba nedostatočne spôsobilá na zhotovenie zmlúv, ktorých predmetom sú nehnuteľnosti.

Aké zmluvy možno autorizovať ?

Autorizovať možno všetky zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ako napríklad kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, dohoda a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dohoda o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, zmluva o výstavbe, o vstavbe a iné.

Zmluva autorizovaná advokátom musí obsahovať:

a) vyhlásenie advokáta, že pri spisovaní zmluvy postupoval podľa odseku 1 1a Zákona o advokácii,

b) údaj o počte listov, ktoré zmluva obsahuje,

c) miesto a dátum vydania doložky o autorizácii,

d) meno, priezvisko a podpis advokáta,

e) odtlačok pečiatky advokáta, v ktorej je uvedená adresa advokátskej kancelárie a číslo zápisu v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.

 

Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti za odplatu, advokát upozorní účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a v zmluve uvedie vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami. Advokát je povinný oznámiť účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je advokát poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti.

 

Cena za autorizáciu zmluvy v našej kancelárii je od 250 € v závislosti od náročnosti (počet účastníkov, nehnuteľností, zápisu geometrického plánu, hodnoty nehnuteľností a iných úkonov súvisiacich s vyhotovením zmluvy, návrhu na vklad a jeho príloh. V prípade, ak máte záujem o túto právnu službu neváhajte nás kontaktovať tu.

 

Vyhradzujeme si právo odmietnuť autorizovať akúkoľvek zmluvu, najmä ak nebude možné spoľahlivo zistiť totožnosť niektorého z účastníkov zmluvy, uzatvorením zmluvy by došlo k porušeniu zákona, k skutočnosti zakladajúcej vznik škody alebo by jej uzatvorenie bolo v rozpore s dobrými mravmi. Rovnako neautorizujeme zmluvy, ktorých hodnota prevádzaných nehnuteľností je vyššia ako výška poistného krytia našej advokátskej kancelárie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *