Autorizácie zmlúv
10. októbra 2017
Ukázať všetky

Vysporiadanie BSM

V rámci platnej legislatívy v Slovenskej republike vzniká v manželstve vždy bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemožno nikdy vylúčiť a je spätý s existenciou každého manželstva uzatvoreného podľa aktuálne platnej právnej úpravy na Slovensku. Základným predpisom upravujúcim majetkové vzťahy manželov je Občiansky zákonník, zákon č. 40/1964 Zb., ktorý upravuje aj režim bezpodielového spoluvlastníctva manželov a jeho modifikácie.

Občiansky zákonník formou bezpodielového spoluvlastníctva upravuje spoločenstvo vlastníckych práv manželov k veciam, ktoré nadobudli počas trvania manželstva. Pre bezpodielové spoluvlastníctvo je charakteristické, že manželia nemajú kvantitatívne určený podiel na vlastníckom práve k spoločnej veci. Tým sa odlišuje od podielového spoluvlastníctva, v ktorom miera účasti spoločníkov na právach a povinnostiach z neho vyplývajúcich je vyjadrená číselnými podielmi. Bezpodielovosť účasti na výkone spoluvlastníckych práv a povinností je preto jedným z pojmových znakov tohto spoluvlastníctva medzi manželmi. Ďalším je zásada rovnoprávnosti manželov a zásada spoločnej a rovnakej účasti na nadobúdaní práv. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je forma spoluvlastníctva, kde jedinými možnými subjektmi vzťahu sú manželia. Toto spoluvlastníctvo preto nemôže vzniknúť medzi druhom a družkou.

Vznikom manželstva vzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov ku všetkému, čo môže byť predmetom vlastníctva fyzickej osoby a čo manželia, resp. niektorý z nich, nadobudli výlučne za trvania manželstva okrem výnimiek uvedených v ustanovení § 143 a 143a.

Bezpodielové spoluvlastníctvo vzniká aj pri uzavretí neplatného manželstva (matrimonium nullum), nie však v prípade zdanlivého, putatívneho manželstva (non matrimonium). Majetok nadobudnutý od vzniku neplatného manželstva až po jeho zánik rozhodnutím súdu sa bude považovať za majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Občiansky zákonník dáva možnosť manželom dohodnúť si zmluvne, odlišne od zákona, čo bude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov naviac pri jeho rozšírení alebo naopak, čo nebude patriť jeho zúžením a zo zákona by bez existencie dohody manželov do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrilo. Obsah takýchto dohôd je rôznorodý, limitovaný len všeobecnými obmedzeniami Občianskeho zákonníka. Všetky dohody manželov, týkajúce sa ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, musia mať formu notárskej zápisnice. Ide o tzv. modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a všetky dohody, týkajúce sa bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sa vzťahujú iba na úpravu rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nie na samotnú existenciu bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Modifikácia bezpodielového spoluvlastníctva manželov je výlučne dispozíciou manželov, môžu o nej rozhodovať len manželia a musí vzniknúť výlučne vzájomnou dohodou manželov. Dohodu o modifikácii bezpodielového spoluvlastníctva manželov môžu manželia uzatvoriť najskôr okamihom uzatvorenia manželstva, ale aj kedykoľvek počas doby trvania manželstva. Dohodu modifikujúcu bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je možné kedykoľvek počas trvania manželstva manželmi zmeniť alebo zrušiť. Medzi dohody upravujúce režim bezpodielového spoluvlastníctva manželov patria:

  1. Dohoda o rozšírení bezpodielového vlastníctva manželov;
  2. Dohoda o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov;
  3. Dohoda o vzniku bezpodielového spoluvlastníctva manželov ku zániku manželstva.

 

Tieto dohody musia byť uzatvorené výlučne formou notárskej zápisnice.

 

Okrem dohôd modifikujúcich bezpodielové spoluvlastníctvo manželov môžu manželia uzatvárať medzi sebou rôzne typu zmlúv, ktoré súvisia s ich spoločným majetkom. Taktiež sa manželia môžu dohodnúť o správe spoločného majetku, táto dohoda vyžaduje, tak ako aj dohody týkajúce sa bezpodielového spoluvlastníctva manželov, formu notárskej zápisnice.

Predmetom bezpodielového spoluvlastníctva sú všetky hmotné veci (hnuteľné i nehnuteľné), ktoré nadobudol niektorý z manželov zákonom dovoleným spôsobom (kúpnou zmluvou, spracovaním, vydržaním a pod.) za trvania manželstva, s výnimkou:

a) vecí získaných dedičstvom,

b) vecí získaných darovaním,

c) vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a

d) vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Z toho vyplýva, že z bezpodielového spoluvlastníctva zákon vyníma veci, v prípade ktorých je namieste, aby so zreteľom na spôsob ich nadobudnutia alebo účel, tvorili oddelený (samostatný) majetok manželov.

V prípade, ak máte záujem o túto právnu službu neváhajte nás kontaktovať tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *